Geoteknikk

Viktig i enhver byggeprosess.

Det er viktig å kjenne til jorden og marken man skal bygge på før man setter i gang byggeprosessen.

Uten kjennskap til type masser som er i bakken, f.eks fyllmasser, tørrskorpe, leire eller silt, kan det medføre skader i bygning når grunnen beveger på seg, i verste fall at byggverket kollapser. I dag har heldigvis byggebransjen forskrifter om å gjøre grundige tiltak av geoteknikk før bygging hvor man kartlegger blant annet; grunnforhold, kvikkleire, grunnvannstand, klassifiering av masser etc.

Les mer på geoteknikk.no