Innspill til Gjerdrumutvalget

Avatar
Christian Rustberggard in Nyheter

Romerike Geoteknikk/Romerike Grunnboring er invitert av Gjerdrums-utvalget til å gi innspill ift. vurdering av dagens forvaltning av kvikkleirerisiko. Gjerdrum-utvalget skal: «Legge til rette for innspill fra relevante kompetansemiljøer og private og offentlige aktører».

Romerike Geoteknikk/Romerike Grunnboring vil i likhet med bl.a. NGI, Multiconsult, NTNU (og mange flere) bidra med sin ekspertise/kompetanse for å forbedre dagens risikohåndtering i kvikkleireområder.

Vårt pågående arbeid med kompetanseheving av kommuner ift. kvikkleireskred, og innspillene vi kommer til å gi, vil sammenfalle sterkt.